Unix Timespan
pta     Lượt xem: 5137 Đăng lúc 9/14/2013 8:58:46 AM
Unix time stamp là cách thức để lưu trữ thời gian dựa trên tổng số giây. Cách tính này được bắt đầu từ ngày 1/1/1970. Đây là cách rất hữu ích cho các hệ thống máy tính để có thể sắp xếp, lọc dữ liệu ngày tháng một cách linh động trong ứng dụng trực tuyến lẫn desktop.

Sau đây là hai hàm Oteam đã viết để giải quyết vấn đề chuyển đổi giữa Unix timespan và DateTime.

// hàm chuyển đổi từ DateTime sang UnixTiemStamp

public static double ToUnixTimeStamp(DateTime dtime)
        {
            return (dtime - new DateTime(1970, 1, 1).ToLocalTime()).TotalSeconds;
        }

// hàm chuyển đổi từ một số Unix seconds về Datetime.
        public static DateTime FromUnixTimeStamp(double unixTimeStamp)
        {
            System.DateTime dtDateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
            return (new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)).AddSeconds(unixTimeStamp).ToLocalTime();
        }
              

Hiện tại chưa có câu trả lời

Gửi câu trả lời

Bạn chưa đăng nhập. Xin mời đăng nhập
Đăng nhập
 
Tên đăng nhập:
*
 
Mật khẩu:
*
 
 
 Nhớ tài khoản của tôi trên máy này
 
   
   
Lên đầu trang